KAEÜ, Yeni Öğrencilerini Bekliyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı hakkında duyuru yayınladı. Yayınlanan duyuruda; “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Doktora ve Yüksek Lisans Programlarına 2020–2021 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenciler alınacaktır. Adayların Dikkatine: Adayların Bilimsel Değerlendirme Sınavına girebilmesi için ön

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı hakkında duyuru yayınladı. Yayınlanan duyuruda; “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Doktora ve Yüksek Lisans Programlarına 2020–2021 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenciler alınacaktır.

Adayların Dikkatine: Adayların Bilimsel Değerlendirme Sınavına girebilmesi için ön değerlendirme puanının en az 40 puan olması gerekir. Ön değerlendirme puanı hesaplanırken ALES puanının % 50’si, mezuniyet notunun %10’u ve varsa yabancı dil puanının %20’si esas alınır. Yabancı dil sonuç belgesi olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır (0) olarak hesaplanır.

Önemli Not: Bir Lisansüstü Programda Kaydı Bulunanların Kesinlikle Kaydı Yapılmayacaktır.

Başvuru Tarihleri Başvurular 25 Ocak-4 Şubat 2021 (4 Şubat saat 16:00’a kadar) https://enstitukayit.ahievran.edu.tr/ adresinden online olarak yapılacaktır.

Başvuru Ücreti; Başvuru tarihlerinde adaylar Ziraat Bankası Kırşehir Şubesi TR620001000261640074035001 Hesap numarasına 50TL (Elli Türk Lirası) başvuru ücretini T.C. Kimlik Numarası ile yatıracaklar ve dekontu online başvuru sırasında sisteme yükleyeceklerdir. (Ücret yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır)

Bilimsel Değerlendirme Sınavına Girmeye Hak Kazananların İlanı

5 Şubat 2021 Saat:16:00 Bilimsel Değerlendirme Sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi http://fbe.ahievran.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

Bilimsel Değerlendirme Sınav Yeri ;Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (Salonlar Bilimsel Değerlendirme Sınavına girecek aday listesi ile birlikte ayrıca ilan edilecektir)

Bilimsel Değerlendirme Sınav Tarihi ; 8 Şubat 2021 Pazartesi saat 10 :00

Sonuçların İlanı 9 Şubat 2021 Saat: 16:00 (http://fbe.ahievran.edu.tr adreslerinde duyurulacaktır.) Kesin Kayıt Tarihleri 10-11 Şubat 2021 Tarihlerinde mesai saatleri içerisinde kayıt yapılacaktır. Yedeklerin İlanı 11 Şubat 2021 saat 16:00

Yedek Kayıt 12 Şubat 2021 Tarihinde kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek öğrenci listesinden boş kalan öğrenci kontenjan sayısı kadar yedekteki sırası dikkate alınarak kayıt yapılacaktır.

NOT: AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞARTLARI TAŞIMAYANLARIN BAŞVURULARI ALINMAYACAKTIR

Tezli Yüksek Lisans için Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Biyoloji Bölümleri Lisans Programlarından mezun olmak. Doktora Programı için Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Biyoloji Bölümleri Tezli Yüksek Lisans Programı mezunu olmak.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR

Başvuracak adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda ayrıca Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır.

ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın sayısal puan türünde en az 55 puan veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puana sahip olmaları gerekir.

Başvuru yapılırken yabancı dil sınavına girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil sınavına girmiş olma koşulu ve taban puanı belirlenebilir.

DOKTORA PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR

Başvuracak adayların bir lisans/yüksek lisans diplomasına veya mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. Lisans/yüksek lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda ayrıca Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır.

Yüksek lisans derecesi ile başvuracak adayların bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans mezuniyet notunun tezli yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 68, 4 tam puan üzerinden en az 2,5, harfli sistemde en az CB olması gerekir.

Lisans derecesi ile doktora programına başvuracak adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

Yüksek lisans derecesiyle başvuracaklar adayların, ALES’ den başvurduğu programın sayısal puan türünde en az 55, Lisans derecesiyle başvuracak adaylarında ALES’ den başvurduğu programın sayısal puan türünde en az 80 standart puan alması gerekir. Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES puanına karşılık gösterilen GMAT, GRE veya benzeri diğer sınav sonuçları da kabul edilir.

Yabancı dil (YDS) sınavından en az 55 puan veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından muadili olan bir puanı belirtir yabancı dil belgesinin olması gerekir.

ÖN DEĞERLENDİRME ESASLARI

ALES puanlarının % 50’si, lisans/yüksek lisans mezuniyet notunun % 10’u ve yabancı dil sınavından aldıkları puanın % 20’sinin toplamı ile bulunacak puanları; en yüksek puandan başlayarak, kontenjanın üç katına kadar sıralanarak yüksek lisans ve doktora programı için bilimsel değerlendirme sınavına girecekler belirlenir. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınacak notları, ilanda belirtilen değerlendirme ağırlıklarına göre hesaplanır. Mezuniyet notları 100’lük sisteme dönüştürülerek ağırlıkları alınır. Mezuniyet not ortalaması, 100’lük sistemden farklı olan adayların not dönüşümlerinde Yükseköğretim Kurulunun not dönüşüm tablosu esas alınır.

Ön değerlendirmede toplam puanları eşit olan adaylar, sırasıyla ALES, lisans mezuniyet notu ve yabancı dil puanı üstünlüğüne göre sıralanır.

DOKTORA/YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi.

Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi.

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesi.

Not döküm belgesi fotokopisi (Transkript).

Not döküm belgeleri 4’lük sisteme göre hazırlanmış adayların 100’lük siteme çevrim işlemi YÖK eşdeğerlilik tablosu esas alınarak yapılır. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerin not çevrim işlemi üniversite senatosunun kabul ettiği tablo uyarınca yapılır.

ALES sonuç belgesi (Mayıs 2015 ve sonraki sınavlar)

Yabancı Dil Belgesi(Son 5 (Beş) yıldaki sınavlar)

DOKTORA/YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENECEK BELGELER

Yüksek Lisans/Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ya da onaylı fotokopisi.

Nüfus cüzdanının fotokopisi.

ALES sonuç belgesi.

Yabancı Dil Belgesi’nin aslı veya onaylı sureti.

Yüksek Lisans / Lisans Not döküm belgesi aslı (Transkript) veya onaylı fotokopisi.

2 adet vesikalık fotoğraf.

Erkek öğrenci adaylarından, ilgili askerlik şubesinden alınacak “Doktora /yüksek lisans yapmak üzere bir enstitüye kaydolmasında askerlik açısından bir sakınca bulunmamaktadır” ibaresini taşıyan yeni tarihli bir belge, askerlik görevini tamamlayan adaylardan ise durumlarını gösterir belge istenir. Bakaya durumunda olan ve mahkemesi devam eden adayların kayıtları yapılmaz.

DEĞERLENDİRME

Ön değerlendirme sonucunda başarılı kabul edilen adayların, ilan metninde belirtilen yer, gün ve saatte hazır bulunmaları gerekir. Bilimsel değerlendirme sınavı ilgili Anabilim/Anasanat/ Bilim Dalının kararına göre yazılı ve/veya mülakat şeklinde yapılabilir.

Bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen adaylar ön değerlendirme puanlarına bakılmaksızın başarısız sayılır.

Bilimsel değerlendirme sınavı sonucunda Toplam Başarı Puanı yüksek lisans programları için 100 üzerinden 60, doktora programları için 70’tir.

Yüksek lisans programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %10’u, yabancı dil puanının %20’si ve bilimsel değerlendirme sınavının ise %20’si alınarak değerlendirme yapılır.

Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanının %50’si, lisans/yüksek lisans mezuniyet notunun %10’u, yabancı dil puanının %20’si ve bilimsel değerlendirme sınav puanının %20’si alınarak değerlendirme yapılır.

Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların Bilimsel Değerlendirme Sınavından başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 60, Doktora programlarına başvuranların ise 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekir.

Kontenjanlar, giriş sınavı başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Giriş sınavı başarı notlarının eşit olması hâlinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet notu, Bilimsel Değerlendirme Sınavına notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Bilimsel Değerlendirme Sınavı sonucunda Toplam Başarı Puanları eşit olan adaylar, sırasıyla Bilimsel Değerlendirme Sınavı ve ALES puanı üstünlüğüne göre sıralanır,

Yatay Geçiş Başvuruları Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun değerlendirilir ve sonuçlandırılır. “ sözlerine yer verildi. (Aslıhan BUYRUK)

22 Oca 2021 - 16:14 - EğitimYorum yazarak Aşıkpaşa Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Aşıkpaşa Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Aşıkpaşa Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Aşıkpaşa Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.Kirşehir Markaları

Aşıkpaşa Gazetesi, Kirşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (506) 913 38 59
Reklam bilgi