Biyokütleden Enerji Üretilecek

Kırşehir Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü, Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Kurugöl Köyü'nde hayata geçirilecek olan BiogermBiyokütle Enerji Santrali Projesi ile ilgili olarak resmi internet sayfası aracılığıyla detaylı bilgiler aktardı.

Kırşehir Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü, Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Kurugöl Köyü'nde hayata geçirilecek olan BiogermBiyokütle Enerji Santrali Projesi ile ilgili olarak resmi internet sayfası aracılığıyla detaylı bilgiler aktardı.

    Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda; "Kırşehir İli Mucur, İlçesi Kurugöl Köyü, 102 ada, 63,64,65,66,87,88,89,90,115,118,119,236 ve 238 Nolu Parseller mevkiindeki yapılması planlanan BiogermBiyokütle Enerji Santrali (19,500 MWe / 20,085 MWm/ 82,450 MWt) ve Yardımcı Kaynak Biogerm Güneş Enerji Santralı (GES) (9,9 MWe/11,4048 MWp) projesi ile ilgili olarak Kırşehir Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır" denildi. Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede şu detaylara yer verildi: " Planlanan tesis kapsamında yakma teknolojisi ile tarımsal kaynaklı bitkisel atıklar (biyokütle) kullanılarak 19,500 MWe / 20,085 MWm / 82,45 MWt enerji üretimi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu yönetmelik ile birlikte, birden fazla kaynak kullanılan tesis, tek bir üretim tesisi olarak değerlendirilecek ve bu tip tesislere tek bir önlisans/üretim lisansı verilecek ve yardımcı kaynağa dayalı kurulan ünite, ana kaynağa dayalı olarak kurulan tesisin bir ünitesi olarak değerlendirilecektir. Böylelikle aşağıdaki hedeflere ulaşılmış olunacaktır: Tahsis edilmiş kapasiteyi verimli bir şekilde kullanmak, üretimde sürekliliği arttırmak, kullanım kapasitesinin arttırılması yoluyla iletim ve dağıtım yatırım tutarlarının nisbi olarak azaltılması ve verimlilik artışı sağlanması, Mevcut üretim tesislerinde bulunan atıl sahaların değerlendirilmesi, Birden fazla kaynağa ulaşma imkanı olan tesislerde diğer kaynakların da ekonomiye kazandırılması, Düşük kalorifik değerli yakıtları ikinci bir yakıtla birlikte kullanarak yakıt kullanım verimliliğinin yükseltilmesi, Fosil kaynak tüketiminin azaltılarak ve karbondioksit emisyon miktarının düşürülmesi. Bu doğrultuda planlanan biyokütle enerji santralına ilaveten “yardımcı enerji kaynağı” olarak (9,9 MWe/11,4048 MWp) kurulu gücünde güneş enerji santralı planlanmıştır.

   Planlanan biyokütle enerji santralı ile, zirai atıklar gibi organik madde içeriği yüksek olan atıkların bertarafını sağlayarak ciddi ekonomik ve çevresel faydalar sağlayabilecektir. Tesisin bu bağlamda sağlayacağı faydalar şunlardır; Kontrollü bir atık bertaraf sisteminin uygulanması ile atıklara bağlı problemlerin ortadan kalkması , Tarımsal alanların, yeraltı ve yerüstü sularının kirlenmesine neden olan biyokütle niteliğindeki bitkisel atıkların, çevreye olumsuz etkilerinin giderilmesi, Atıklardan enerji üretilerek, milli bir kaynak durumunda olan bu atıklardan ülke ekonomisine fayda sağlanması, Elde edilen atık ısı ile sıcak su, buhar ve sera ısıtması gibi alternatiflerin uygulanabilmesi . Ülkemiz biyokütle potansiyeli açısından şanslı bir konumdadır. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında biyokütle teknolojisi, teşviklerden dolayı son yıllarda giderek talep görmektedir. Biyokütle doğrudan yakılarak veya çeşitli süreçlerle yakıt kalitesi arttırılıp, mevcut yakıtlara eşdeğer özelliklerde alternatif biyoyakıtlar (kolay taşınabilir, depolanabilir ve kullanılabilir yakıtlar) elde edilerek enerji teknolojisinde değerlendirilebilir. Planlanan tesiste yardımcı enerji kaynağı olarak da güneş enerjisi kullanılacaktır. Bilindiği üzere güneş enerjisi temiz, yenilenebilir ve sürekli bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi ile çalışan sistemlerin kolaylıkla taşınıp kurulabilir olması, çevreyi kirletici atıkları olmayan, çevre dostu, olması, işletme kolaylığı, mekanik yıpranma olmaması, modüler (değişebilir) olması, uzun yıllar sorunsuz olarak çalışması gibi üstünlükleri vardır.

    Proje konusu faaliyetin planlandığı alan, Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli çevre düzeni planında çok büyük oranda “Tarımsal Nitelikli Arazi” olarak planlanan alanda kalmaktadır. Bununla birlikte 238 no’lu parselin küçük bir kısmı ise “Mera” kullanımında kalmaktadır.Üretilen elektrik, orta gerilim hattına verilerek enterkonnekte ağa ulaştırılacaktır. Ayrıca söz konusu tesisin kurulması ile bölgede bulunan biyokütle niteliğindeki bitkisel atıkların tesise alınarak bertarafısağlanabilecektir.Tesiste hammadde olarak kullanılacak biyokütle, Kırşehir ili ve çevresinden temin edilecektir. Tesis işletme aşamasında 365 gün ve yılda 7500 saat şeklinde tam kapasite ile çalışacak olup; inşaat aşamasında 40 personel, işletme aşamasında 45 personel istihdam edilmesi planlanmaktadır.

    Proje Tanıtım Dosyası’na konu olan faaliyet dışında herhangi bir işlem yapılmayacak olup, ilave bir tesis kurulmasının planlanması durumunda ÇED Yönetmeliği gereği gerekli müracaatlar yapılacaktır. Faaliyete başlamadan önce bahse konu proje ile ilgili olarak; 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı R.G’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Gayri Sıhhi Müesseselere Ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmadan üretim faaliyetinde bulunulmayacaktır. Söz konusu proje için Çevre izni kapsamında Geçici Faaliyet Belgesi olmadan herhangi bir üretim yapılmayacaktır.

   Proje alanında sit, koruma alanı, afete maruz alan, vb. bulunmamaktadır. Proje alanı yakınında hastane, okul, cami gibi hassas bir yerleşim yeri bulunmamaktadır. Proje için seçilen alana en yakın yerleşim birimi, Kurugöl Köyü olup, 1,1 km mesafede yer almaktadır. Dolayısıyla seçilen proje alanı, yerleşim alanlarına yeterli mesafede bulunmakta olup, söz konusu tesis için uygun bir alan olarak öngörülmüştür. Bu veriler ışığında mevcut alternatifler incelendiğinde tesis edilmesi planlanan faaliyet için seçilen yer ve üretim yöntemlerinde, uygunluk ve ekonomiklik açısından başka alternatif arayışına gidilmemiştir.

    Kurulacak tesis tam otomasyonlu olup uzaktan erişim sistemiyle de takip edilebilecektir. Bu teknoloji şu an hem işletme kolaylığı hem de verimlilik açısından dünyada en çok tercih edilen proses olarak tarım ağırlıklı atıkların işlendiği tesisleri tercih edilmektedir. Faaliyetin işletme aşamasında kullanılacak olan teknoloji modern ve uygulanabilir bir teknoloji olup, ülkemizde benzer tesislerde de halen uygulanmaktadır. Dolayısıyla faaliyetin üretimi için seçilen teknolojinin optimum koşulları sağlayacağı düşünülmektedir.

    Genel olarak sınıflandırma yapıldığında günümüzde biyokütleden; fiziksel (boyut küçültme-kırma ve öğütme, kurutma, filtrasyon, ekstraksiyon ve briketleme) ve dönüşüm süreçleri (biyokimyasal ve termokimyasal süreçler) ile yakıt elde edilmektedir. Biyokütlenin enerji olarak kullanılmasında, katı, sıvı ve gaz yakıtlar elde edebilmek için çeşitli teknolojiler kullanılmaktadır. Bu bağlamda, biyoetanol, biyogaz, biyodizel gibi yakıtların yanı sıra, yine biyokütleden elde edilen gübre, hidrojen, metan ve odun briketi gibi daha birçok yakıt türü elde edilmektedir. Bu yakıtların elde edilmesinde termokimyasal ve biyokimyasal olarak sınıflanabilen yeni teknikler geliştirilmiş ve yıllar içinde verimlilikleri artırılmıştır. Söz konusu projede kullanılacak proses; biyokütleden yakıt elde edilen termokimyasal bir dönüşüm prosesidir. Diğer bir deyişle biyokütle, termokimyasal bir dönüşümle yakıta dönüştürülecektir. Modernize edilmiş biyokütle enerjisi teknolojilerinin amacı, üretim ve kullanım sırasında emisyonları azaltırken yakıtın yoğunluğunu arttırmaktır. Sınırlandırılmış oksijen, hava, buhar veya bunların kombinasyonları reaksiyonu başlatmaktadır. Biyokütle kaynaklarının sağlanması fosil kaynak sağlanmasından daha pahalıdır. Fakat biyokütle yenilenebilir bir kaynak olmasıyla tükenmekte olan fosil yakıtların yanında sürdürülebilir global enerjinin önemli bir unsurudur. Buna ilaveten sera gazları emisyonu ve karbon döngüsünü azaltıp, kırsal ekonominin gelişimiyle yeşil endüstriyi desteklemektedir. Ülkemiz gelişmekte olan bir ülke olup enerji talebi her geçen yıl hızla artmaktadır. Doğal kaynaklarımız oldukça sınırlıdır ve dikkatli kullanılmaz ise bu kaynakların hızla tükeneceği kesindir. Bu bağlamda atıkların enerji üretiminde değerlendirilmesi oldukça önemli bir yaklaşım olacaktır. Söz konusu projede biyokütle kapsamında olan atıklar hareketli ızgara tipi biyokütle kazanında yakılacaktır. Yanma sonucu açığa çıkan ısı enerjisinden suyun buharlaştırılması sonucunda elektrik üretilmesi amaçlanmıştır. Tesis bölgedeki bitkisel atıkları bertaraf edecek ve 19,500 MWe kurulu güce sahip olacaktır. Biyokütle kazanı; hareketli ızgara tipinde doğal dolaşımlı su borulu yüksek basınçlı kızgın buhar kazanı özelliğindedir. Proje kapsamında yaklaşık biyokütle yakıt tüketiminin 468,48 ton/gün olması planlanmaktadır. Biyokütle Enerji Santrali görseli aşağıdaki şekilde sunulmaktadır. Kazan tasarımı yapılırken ızgara seçimi, kazan hacmi, radyasyonel yanmanın olacağı ilk kısmın boyut ve refrakter kaplama tasarımı, konvensiyonel yanmanın gerçekleşeceği yerde bulunan kızdırıcıların, ekonomizerlerin, preheaterlerin malzeme seçimleri ve tasarımları, bacanın tasarımı ve filtre seçimi (ESP) yapılmıştır. Yapılan bu tasarımla %40 neme kadar olan biyokütle yakıtlar rahatlıkla yakılabilmektedir. Kazan verimliliğini artırmak için kuru maddesi yüksek olan mısır sapı gibi bitkisel atıklar kırıcıdan geçirildikten sonra kazana beslenecektir. Proje kapsamında hammadde olarak kullanılacak biyokütle bölgeden temin edilecektir. Tesise gelen biyokütle, tartım ve kayıt işlemlerinden sonra bunkere boşaltılacaktır. Atığın homojenize edilmesi ve karıştırılmasını da sağlayan bir vinç yardımıyla bunkerden termal işlem hava soğutmalı ızgaralı sistemine sürekli bir proses ile 24 saat kesintisiz olarak yüklenecektir." (Haber Merkezi)

20 May 2021 - 14:30 Kirşehir/ Mucur- Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Aşıkpaşa Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Aşıkpaşa Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Aşıkpaşa Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Aşıkpaşa Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.Kirşehir Markaları

Aşıkpaşa Gazetesi, Kirşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (386) 213 40 30
Reklam bilgi