Sınav 1 Eylül’de Yapılacak

Kırşehir İl Müftülüğü tarafından Geçici Kur’an Kursu Öğreticiliği Sınavı hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi.

Kırşehir İl Müftülüğü tarafından Geçici Kur’an Kursu Öğreticiliği Sınavı hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi. İl Müftülüğü tarafından yapılan bilgilendirmede: “İlimiz Müftülüğü ile bağlı ilçe müftülüklerinde faaliyet gösteren Kur’an Kurslarında Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt Ve Pansiyonları Yönetmeliği’nin  7’nci maddesi ile ilgili Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 28. Maddesi hükümlerine göre ek ders ücreti karşılığında geçici olarak görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 09/08/2021 tarihli ve E-94013213-900-1526038 sayılı yazısı ile bildirilen KPSS (DHBT) puanına göre çağırılacak adaylardan İl Müftülüğü Geçici Öğretici Değerlendirme/Sınav Komisyonunca ekli Geçici Öğreticileri Değerlendirme Kriterleri baz alınarak yapılacak sözlü sınav sonucuna göre Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinde belirtilen Başkanlık iznine istinaden 2021-2022 Eğitim Öğretim Döneminde Kur’an kurslarına geçici Kur’an Kursu öğreticiliği alımı/görevlendirmesi için değerlendirme/sınav yapılacaktır.

A-ARANAN ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5/1-b maddesinde ön görülen Din Hizmetleri sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak. En az İmam Hatip Lisesi mezunu veya üstü (İlahiyat Önlisans, İlahiyat Fakültesi – İslami İlimler Fakültesi vb.) dini öğrenim düzeyine sahip olmak. Bayan olmak. Sğlık yönünden Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 09/08/2021 tarihli ve E-94013213-900-1526038 sayılı yazısında bildirilen KPSS (DHBT)’ye girmek şartıyla lisans mezunları için 2020 yılı KPSSP-124,Ön lisans mezunları için KPSSP-123 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP-122 puan türünden 60 ve üstü puan almış olmak. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri kapsamında yapılan araştırma sonucuna göre görevlendirilmesinde bir mani bulunmamak,

B, BAŞVURU İŞLEMLERİ

2021-2022 eğitim-öğretim yılında geçici öğreticiye ihtiyaç duyulan Kur’an Kurslarında Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görev almak için sınava girmek isteyen adaylar 16 Ağustos 2021 Pazartesi gününden itibaren 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuru için gerekli belgeler ile birlikte doğrudan Kırşehir İl veya bağlı İlçe Müftülüklerine bizzat müracaat edeceklerdir. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan, posta ve faks yolu ile üçüncü şahıslar tarafından yapılan müracaatlar ve 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 17:00’den sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adaylar kendisi sorumlu olacaktır. Adaylar başvuru yaparken “E” maddesinde sayılan başvuru belgelerinin tamamının asıllarını İlimiz Müftülüğü’ne ibraz etmek suretiyle suretlerini de (fotokopi) vermek zorundadırlar. Görevlendirmeler ve başarı listeleri birim bazlı olarak hazırlanacağından adaylar başvuru esnasında hangi müftülükte görev alacağını beyan edeceklerdir. Birden fazla görev yeri (Müftülük) tercihi yapılmayacaktır.

C-SINAV İŞLEMLERİ

Yarışma  sınavı 1 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 09.00’da Kırşehir İl Müftülüğü’nde İl Müftülüğü Geçici öğretici Değerlendirme/Sınav Komisyonu tarafından yapılacaktır. Sınava müracaat edenlerin fazla olması halinde sınav ertesi günlerde de devam edecektir. Yarışma Sınavı 100 (yüz) tam puan üzerinde ve ekli Geçici Öğreticileri Değerlendirme Kriterlerine göre değerlendirilecektir. Sınavda başarılı olabilmek için bu duyurunun “G” bölümünde belirtilen konulardan en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. Sınavı girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Sınav sonunda başarılı olanlar için görev istenilen birim/ müftülüğe göre liste hazırlanarak DİBBYS/İKYS programında “Geçici Öğretici Sınav İşlemleri” bölümüne yüklenecektir.

D-GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

Bu sınavda başarılı olanların görevlendirilmeleri; görev almak istedikleri Birim/Müftülüğe göre birim bazlı olarak sözlü sınav puan sırasına göre yapılacaktır. İl Müftülüğü Geçici Öğretici Değerlendirme/Sınav Komisyonunca yapılan değerlendirme/sınav neticesinde; 70 ve üzeri puan alanlar sözlü puan sırasına göre sınav başvurusunda görev almak istediği müftülükte görevlendirilecektir. Aynı kursa birden fazla talipli çıkması halinde sözlü sınav puanı yüksek olana öncelik verilecektir. Başarılı olan bütün adaylar başvuru esnasında beyan ettikleri görev almak istedikleri birim/müftülük haricinde ihtiyaç olması halinde İlimiz genelinde ihtiyaç duyulan Kur’an kurslarında da görev alabileceklerdir. Görevlendirme sırası gelmediği takdirde diğer ilçelerde ihtiyaç duyulan kurslarda İl Müftülüğü’nden izin almak suretiyle görevlendirme yapılabilecektir. Başarı sıralamasında sırasıyla sözlü puanı yüksek olana, KPSS (DHBT) puan yüksek olana, KPSS (DHBT) katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

E BAŞVURU İÇİN GEÇERLİ BELGELER

İş Talep Formu. Adaylar hangi ilçede görev almak istediğini mutlaka belirtecektir. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi. En az İmam Hatip Lisesi mezunu olmak şartı ile 2020 KPSS’ye (DHBT) başvururken beyan edilen öğrenim durumunu gösterir mezuniyet belgesinin aslı (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi). Daha sonradan ek öğrenimler bitirilmiş olsa dahi KPSS (DHBT)’YE başvururken beyan edilen öğrenim durumuna ait mezuniyet belgesinin mutlaka ibraz edilmesi gerekmektedir. Hafızlık Belgesi (varsa). 2020 yılı KPSS (DHBT) Sonuç Belgesi. Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir özrü bulunmadığına dair yazılı beyanı. Okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mezuniyeti ya da başkanlığımızca kabul edilen sertifika/kurs bitirme belgelerinden birine sahip olmak.

F- DİĞER HUSUSLAR

Sınav öncesi-sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu sonradan değerlendirilen adayların sınavları ve başvuruları geçersiz sayılacağı gibi, görevlendirmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişkileri kesilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek ve konu adli makamlara intikal ettirilecektir. Yapılacak sınav ve görevlendirmeler 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olup, başka görevlendirilmeler için hak teşkil etmeyecektir. Ancak anılan öğretim yılından itibaren fiilen görev alanlar için yeniden veya başka görevlendirmeler (Uzun dönem kurslar/Yaz Kursları) Başkanlığın talimatları çerçevesinde yapılabilecektir. Yapılacak görevlendirmelerde geçici Kur’an Kursu öğreticilerine Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen eğitim faaliyetlerinde uygulanacak ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda belirtilen saatlere göre ek ders ücreti ödenecektir. Görevlilerin Sosyal Sigortalar Kurumuna ait primleri tahakkuk edecek ek ders ücretlerinden ilgili mevzuatına göre tahakkuk ve tahsil edilecektir. Duyuruda bulunmayan hususlarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili kanın, yönetmelik ve yönerge hükümleri uygulanacak olup, Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı Kur’an Kursları Uygulama Esaslarına riaeyet edilecektir. İlçe Müftülükleri “E” bölümünde belirtilen başvuru evraklarını en geç 30 Ağustos Pazartesi günü İl Müftülüğüne teslim edileceklerdir. Başvuru belgeleri E-posta veya faks ile gönderilmeyecektir. KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olanlardan müracaat eden bulunmaması halinde KPSS (DHBT) Sınavına girip 60 ve altına puan alanlar çağırılacak ve sıralamada sözlü puanı yüksek olana öncelik verilerek görevlendirmeler yapılacaktır.

G- SINAV KONU VE PUANLARI

KUR’ANI KERİM:100 Puan

Puanlamaya Esas Konular: Yüzüne Okuma, Tecvid, Meharic-i Huruf ve Sıfat-ı Huruf, Eda-Seda, Makam, Terennüm ve Ezber

Kuran’ı Kerim’den 70 puandan az olan adaylar yeterlilik temel şartını kaybetmiş sayılacaklardır. Kur’anı-ı Kerim’den 70 ve üzeri puan alan bütün adaylar bu duyurunun ekinde bulunan “EK: GEÇİCİ ÖĞRETİCİKLERİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ”nin “IV. Yüzüne Eğitimde Görev Alacak Öğreticiler” bölümünde belirtilen konulardan da sınava tabi tutulacaklardır. Adayların başarılı sayılabilmesi için Kur’an-Kerim’den en az 70 puan almak şartıyla, bu (G.) bölümün 1.ve 2. Maddelerinde belirtilen derslerden almış odlukları notların aritmetik ortalamasının 70 ve üzeri puan olması gerekmektedir.

H-SÖZLÜ MÜLAKAT YERİ,TARİHİ VE SAATİ:

Yer: Kırşehir İl Müftülüğü, Tarih:01/09/2021, Saat: 09:00”denildi.

17 Ağu 2021 - 14:01 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Aşıkpaşa Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Aşıkpaşa Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Aşıkpaşa Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Aşıkpaşa Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.


Kirşehir Markaları

Aşıkpaşa Gazetesi, Kirşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (386) 213 40 50
Reklam bilgi