Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Açıklama

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirmesi hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi.

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53’üncü maddesin; “(1)bendinde Eğitim kurumunun ya da bölümün/eğitim kurumunda uygulanmakta olan mesleki ve teknik eğitim alanının kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders/alan kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması hâlinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına mazeretleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanır.

53’üncü maddesinin (3)bendinde Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile

görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır.

53’üncü maddesinin (5) bendinde Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın

giderilememesi durumunda fazlalık, il içinde zamana bağlı olmaksızın yapılacak yer değiştirmelerle giderilir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir. (Ek cümle:RG-8/9/2016-29825) Ancak ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen öğretmenler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan öğretmenlerden norm kadro fazlası konumunda bulunanlar, engellilik durumlarının devamı süresince resen görev yeri belirlemeden istisnadır.

GENEL AÇIKLAMALAR

İlimiz genelindeki norm kadro fazlası öğretmenler ile branşlar bazında öğretmen ihtiyacı bulunan

eğitim kurumları Müdürlüğümüzün http://kirsehir.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlanmıştır.

Okul/Kurum Müdürlüklerince; Müdürlüğümüz Web sayfası http://kirsehir.meb.gov.tr/norm adresine

norm kadro fazlası öğretmenler sisteme işlenecektir. Eğitim kurumlarının kadrosundaki norm fazlası öğretmenlerin tespiti ve tebliğ işlemleri okul/kurum Müdürlerince atama takvimine bağlı kalınarak yürütülecektir. Norm kadro fazlası belirlenen öğretmenlere EK-1’deki tebliğ işlemi yapıldıktan ve hizmet puan kartı da imzalatıldıktan sonra EK-2’ deki “Norm Fazlası Öğretmen Listesi” tablosuna işlenecektir. Excel formatındaki EK-2 tabloya norm kadro kadro fazlası olarak işlenecek öğretmenlerin; TC kimlik numarası, adı ve soyadı, branşı, kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu bilgileri, hizmet puanı, açıklama (engellik - aylıksız izin vb) bilgilerinin eksiksiz şekilde girilmesi gerekmektedir. Eğitim kurumu müdürlükleri hazırladıkları EK-2 tablo ile birlikte, bu öğretmenlere ait tebliğ tutanaklarının ve hizmet puan kartlarının birer nüshasını İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine teslim

edeceklerdir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri de Okul/Kurumlardan gelen listeleri birleştirerek İl Milli

Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.( Personel Atama Şubesine)  Norm kadro fazlası öğretmenlerin sisteme veri girişi, okullar tarafından kendilerine verilen şifre ile yapılacaktır. Okul/Kurumlardan norm kadro fazlası öğretmeni bulunmayanlar sisteme yetkilendirilmediği için herhangi bir işlem yapmayacaklardır. Aylıksız izinde bulunan öğretmenlerden; norm kadro fazlası olan öğretmenler sisteme dahil edilecektir. Söz konusu öğretmenlerin başvurularını yapabilmeleri için tebliğ işlemi ile ilgili tüm sorumluluk okul/kurum müdürlüklerine aittir. Norm kadro fazlası olarak belirlenen, en az %40 oranında engelli raporu olanlar ile eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımlarına ait ağır engelli raporu olanlar isterlerse tercih yapabileceklerdir. Norm kadro fazlası durumdaki aylıksız izinde olan öğretmenlerden “atanması durumunda aylıksız iznini sonlandırarak ilişik kesme süresi içerisinde göreve başlayacağını” dilekçe ile yazılı olarak beyan edenler tercih yapabileceklerdir. Özel Program ve Proje uygulayan eğitim kurumlarındaki norm kadro fazlası öğretmenler, isterlerse Proje Okulu dışındaki eğitim kurumlarına tercih yapabileceklerdir. İlgi (a) Yönetmeliğin 50. maddesinin (2) fıkrasında; “Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il’e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamaz” hükmü gereği, başvuruda bulunan öğretmenlerin kadrosunun bulunduğu okul/kurum müdürlüklerinin yapacağı onay işlemlerinde bu hükmün dikkate alınması gerekmektedir. Zorunlu hizmet yükümlülüğüne tabi olup, kadrosu zorunlu hizmet kapsamındaki okul/kurumlarda bulunan öğretmenler; zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülmeyen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanmak için başvuruda bulunamazlar. Zorunlu hizmet yükümlülüğüne tabi olup, ancak; çeşitli nedenlerle erteletmiş olan öğretmenlerimiz; zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülmeyen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanmak için başvuru yapabileceklerdir. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinin ilgi (d) Karara uygun olarak tercihte bulunmaları gerekmektedir. Başvuruda bulunan öğretmenlerin kadrosunun bulunduğu okul/kurum müdürlüklerinin yapacağı onay işlemlerinde bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Spor Liselerinin beden eğitimi, Güzel Sanatlar Liselerinin görsel sanatlar ve müzik alan öğretmenleri, aynı tür eğitim kurumlarını isteyebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebileceklerdir. Tercih yapmayan veya tercih yaptığı halde atanamayan öğretmenler resen atamaya tabi tutulacaktır. Spor Liseleri ve Güzel Sanatlar Liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre Spor Liseleri ile Güzel Sanatlar Liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. Başvuruda bulunan

öğretmenlerin kadrosunun bulunduğu okul/kurum müdürlüklerinin yapacağı onay işlemlerinde bu

hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Norm kadro açığı olarak ilan edilen eğitim kurumlarına, norm kadro fazlası öğretmen ataması takvimi içerisinde yargı kararı, soruşturma, atama iptali, bakanlık ataması vs. nedenlerle atama yapılması durumunda bu eğitim kurumlarına atama yapılmayacaktır. Gerekli şartları taşımadan, asılsız ve gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile çalışma takviminde belirtilen iş ve işlemleri tam ve zamanında yapmayan okul /kurum yöneticileri müteselsilen sorumludur. Norm kadro fazlası olan öğretmenlerden ataması yapılanların atamaları iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerimizin tercihlerini kullanırken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Norm fazlası öğretmenlerin belirlenmesinde, eğitim kurumlarına ait Bakanlık onaylı en son norm kadro tespit çizelgeleri esas alınacaktır. Okul/kurum Müdürlüğünce “norm kadro fazlası öğretmenlerin başvuru ve yer değiştirme işlemleriyle ilgili duyuru” metni okul/kurumda görev yapan norm kadro fazlası öğretmenlere imza karşılığında duyurularak, istenildiğinde ibraz etmek üzere okul/kurumda muhafaza edilecektir. Hizmet puanları, başvuru tarihinin son günü 22/11/2021 tarihi baz alınarak hesaplanacaktır.

BAŞVURULAR

Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler, atama takviminde belirtilen tarihler arasında

https://kirşehir.meb.gov.tr/norm internet adresinden tercih formunu doldurarak başvuru yapacaklar ve başvuru formunun bir nüshası okul müdürü tarafından imzalanarak öğretmene verilecektir. (Bir nüsha Okul/Kurum Müdürlüğünde tutulacak ve bir nüsha da İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.) Elektronik başvuruların onaylama/reddetme işlemleri Okul/Kurum Müdürlüklerince yürütülecektir. Norm kadro fazlası yer değiştirme işlemleri 2 (iki) aşamadan oluşacak ve her aşamada en fazla 25 eğitim kurumu tercihi yapılabilecektir. Birinci Aşamada; Norm fazlası olarak belirlenen öğretmenler kadrosunun bulunduğu ilçe içindeki eğitim kurumları arasından tercih yapabilecektir. Yerleşemeyen veya tercih yapmayan norm kadro fazlası öğretmenler, kadrosunun bulunduğu ilçe içinde alanlarında boş kalan eğitim kurumlarına resen atanacaklardır. Birinci aşamada ataması gerçekleşen öğretmenler ikinci aşamaya başvuru yapamayacaktır. İkinci Aşamada; Birinci aşama işlemleri sonucunda atanamayan norm kadro fazlası öğretmenler, ikinci aşamada tüm ilçelerden boş kalan kontenjanlara tercih yapabileceklerdir. Atamalar, öğretmenlerin tercih ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak değerlendirilecektir. Resen yapılacak atamalar; o alandaki en düşük hizmet puanından başlanarak değerlendirilecektir.

DUYURUDA YER ALMAYAN HUSUSLAR

Duyuruda belirtilmeyen hususlar ile ilgili değerlendirme ve işlemler ilgili yürürlükteki yönetmelik ile

Bakanlığımızca yayınlanan genelge ve yazılara göre gerçekleştirilecektir. Duyuru ve ekleri ile ilgili güncellemeler Müdürlüğümüzün http://kirsehir.meb.gov.tr/ internet sayfasından takip edilecektir.

KIRŞEHİR İLİ 2021 YILI NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN ATAMA TAKVİMİ

 Eğitim Kurumu Müdürlüklerince Norm Fazlası Öğretmenlerin belirlenerek, tebliğ edilmesi 11-12 Kasım 2021 tarihinde, Okul/Kurum Müdürlüklerince Norm Fazlası Öğretmenlerin Sisteme İşlenmesi ve Listelerin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi 15-17 Kasım 2021 tarihinde, Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin İLÇE İÇİ Atama Başvurularının Alınması ve Okul/Kurum Müdürlüklerince Onay/Red İşlemlerinin yapılması 18-22 Kasım 2021 tarihinde (Tercih Formları 23 Kasım 2021 mesai bitimine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne DYS üzerinden ulaştırılacaktır.) 1.aşama atama sonuçlarının açıklanması 24 Kasım 2021 tarihinde, 1.aşama resen atama (ilçe içi) sonuçlarının açıklanması 25 Kasım 2021 tarihinde, Norm Fazlası Öğretmenlerin İlçe Dışı Atama Başvurularının Alınması ve Okul/Kurum Müdürlüklerince Onay/Red İşlemlerinin yapılması 26-30 Kasım 2021 tarihinde (Tercih Formları 01 Aralık 2021 saat mesai bitimine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne

DYS üzerinden ulaştırılacaktır.) 2.aşama atama sonuçlarının açıklanması 02 Aralık 2021 tarihinde yapılacaktır. Öğretmenlerin ayrılış/başlayış işlemleri 24 Ocak 2022 tarihiden itibaren yarıyıl tatili içerisinde yapılacaktır Öğretmenlerin hizmet puanı hesabında başvuruların son tarihi olan 22 Kasım 2021 esas alınacaktır.” (Haber Merkezi)

15 Kas 2021 - 10:57 Kirşehir- Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Aşıkpaşa Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Aşıkpaşa Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Aşıkpaşa Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Aşıkpaşa Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.


Kirşehir Markaları

Aşıkpaşa Gazetesi, Kirşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (386) 213 40 50
Reklam bilgi